ศูนย์คชศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์คชศึกษา
โครงการนำช้างคืนถิ่นเพื่อสุรินทร์ถิ่นบ้านเกิด
กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในศูนย์คชศึกษา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับช้าง
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จศูนย์คชศึกษา
การจับช้างของขาวกวย
การจับช้างในราชสำนัก
บทความทั่วไป
สถิติการเยี่ยมชม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ลำดับศักดิ์ของช้างสำคัญ
 

 
การจำแนกประเภทของช้างตามตำราคชศาสตร์ อาศัยการพิจารณาจากรูปพรรณสัณฐานของอวัยวะต่าง ๆ ใน      ตัวช้างเป็นสำคัญ ซึ่งสามารถจำแนกประเภทของช้างได้เป็น    ๔ ประเภท ดังนี้
            ๑. ช้างสำคัญ หรือช้างเผือก คือ ช้างที่มีมงคลลักษณะ ๗ ประการ ประกอบด้วย ตาขาว เพดานปากขาว เล็บขาว ขนขาว พื้นหนังขาวหรือสีคล้ายหม้อใหม่ ขนหางขาว และอัณฑโกสขาวหรือสีคล้ายหม้อใหม่
๒. ช้างประหลาดหรือช้างสีประหลาด คือ ช้างที่มีมงคลลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแต่ไม่ครบ ๗ ประการ
๓. ช้างเนียม คือ ช้างที่มีลักษณะ ๓ ประการ ประกอบด้วย พื้นหนังดำ งามีลักษณะดังรูปปลีกล้วย และเล็บดำ
๔. ช้างสามัญ คือ ช้างทั่วไปที่ไม่เข้าลักษณะของช้างสำคัญ ช้างประหลาด หรือช้างเนียม
            ช้างสำคัญหรือช้างเผือกได้รับการยกย่องให้เป็นสัตว์มงคลคู่บารมีของพระมหากษัตริย์ โดยนับเป็นหนึ่งในแก้ว ๗ประการ ซึ่งเป็นเครื่องหมายมงคลแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ ในตำราคชศาสตร์ได้แบ่งลำดับชั้นของช้างเผือกเป็น ๓ ชั้น คือ ช้างเผือกเอก ช้างเผือกโท ช้างเผือกตรี โดยช้างเผือกเอก ได้แก่   ช้างสีสังข์ ช้างทองเนื้อริน ส่วนช้างเผือกโท ได้แก่ ช้างสีบัวโรย และช้างเผือกตรี ได้แก่ ช้างสียอดตองตากแห้ง สีแดงแก่ สีทองอ่อน สีทองแดง สีเมฆ และสีดำ
 
นอกจากการแบ่งลำดับชั้นของช้างเผือกแล้ว ตำราคชศาสตร์ยังได้แบ่งช้างเผือกออกเป็น ๔ ตระกูล คือ
๑. อิศวรพงศ์ เป็นช้างที่พระอิศวรสร้าง มีลักษณะเป็นช้างวรรณะกษัตริย์ ผิวละเอียดเกลี้ยง สีผิวเสมอกันตลอดตัว หน้าใหญ่ งวงเรียวใหญ่ไปหาเล็ก งาทั้งสองใหญ่งอนขึ้นเสมอกัน เป็นต้น
๒. พรหมพงศ์ เป็นช้างที่พระพรหมสร้าง มีลักษณะเป็นช้างวรรณะพราหมณ์ เนื้อผิวหนังละเอียด ขนเส้นเรียบอ่อนละเอียด งวงเรียวรัดแลดูงดงามยาวใหญ่สมส่วน เป็นต้น
๓. วิษณุพงศ์ เป็นช้างที่พระนารายณ์สร้าง มีลักษณะเป็นช้างวรรณะแพทย์ ผิวหนังหนา ขนเกรียน หน้า คาง คอ นัยน์ตาและอกใหญ่ งวงยาว หางยาว หลังราบ เป็นต้น
๔. อัคนิพงศ์ เป็นช้างที่พระเพลิงสร้าง มีลักษณะเป็นช้างวรรณะศูทร ผิวหนังกระด้าง ขนหยาบ หน้าเป็น กระแดง ปากแดง หน้างวงแดง สีผิวไม่ดำสนิท หางสั้นเขิน เป็นต้น
ช้างสำคัญ ช้างประหลาด และช้างเนียม เป็นช้างคู่บารมีของพระมหากษัตริย์เท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่ครอบครองช้างทั้งสามประเภทข้างต้น ต้องนำช้างดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นช้างทรงต่อไปตาม            ราชประเพณีที่ถือปฏิบัติมาแต่โบราณกาล ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษ
 
 

โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
เลือกภาษาเว็บไซต์
Polls
เว็บไซต์ศูนย์คชศึกษาสามารถเข้าถึงได้สะดวก
ศูนย์คชศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
All right reserve@2010